top of page
IMG-0110_edited.jpg

Geodezie ve Vašich službách pro oblast Praha a Střední Čechy

Profesionálové s 20 lety zkušeností v oblasti geodézie

O nás

O nás

Geodetické služby a inženýring

Zákazník na prvním místě , naše cenová politika odpovídá kvalitě našich služeb a je vždy řešena individuálně s každým zákazníkem. Geodezie s lidskou tváří , vždy se snažím maximálně vyhovět potřebám zákazníka .

Naše služby

Naše služby

Služby profesionálních geodetů

Více jak 20 let praxe a zkušeností v oboru nám dávají možnost Vám nabídnout komplexní nabídku geodetických prací a služeb včetně poradenství

Foto_GNSS.jpg

1

Geometrické plány

rozdělení pozemku
změna hranice pozemku
vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu
vymezení rozsahu věcného břemena
průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků – vyhotovuje se, pokud má být jako součást listiny předložen k zápisu pro provedení změny geometrického a polohového určení nemovitostí

2

Vytyčení staveb před započetím stavby

Před zahájením stavby, přístavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.{zákon č. 200/1994 Sb.- zákon o zeměměřictví }
Vytyčování se provádí podle vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením.
Výstupem je schéma vytyčených bodů a vytyčovací protokol, který Vám slouží jako doklad o vytyčení stavby pro stavební úřad.

3

Výškopisné a polohopisné zaměření

Výškopisné a polohopisné zaměření slouží jako podklad pro projekt stavby. Zaměřuje se okolí pozemku, napojení na komunikaci, včetně povrchových znaků inženýrských sítí. Zpracování v digitální podobě( *.pdf, *.dwg, *.dxf). Projektant má na základě výškopisného a polohopisného zaměření jasno o dispozici, tvaru a parametru pozemku.

4

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

Vytyčení vlastnických hranic pozemků je zeměměřickou činností, kdy se do terénu přenáší poloha lomových bodů hranic pozemků. S výsledkem měření musí být sousední vlastníci seznámeni, resp. musí jim být seznámení umožněno. O vytyčení se sepíše protokol a geodet vypracuje dokumentaci o vytyčení, jejíž kopii spolu s kopií protokolu vydá objednateli vytyčení a také místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Nepřítomnost souseda není na závadu vytyčení, v tomto případě se mu zašle pouze kopie protokolu.

5

Pasport stavby – dodatečná legalizace stavby

Zjednodušená stavební dokumentace obsahující popis a výkresy se skutečnými, zaměřenými rozměry budovy.

Stavba se zaměří a poté je vypracován projekt v digitální a papírové podobě. Pasport se předá na stavební úřad, kde vydají potvrzení o existenci a legalizaci stavby. Pasport stavby slouží pro odstranění nesrovnalostí v katastru nemovitostí, zjištěných například při probíhající digitalizaci obce, při kontrole stavebního úřad nebo při prodeji nemovitosti. Pasport je zapotřebí, chybí-li dokumentace stavby nebo pokud dochovaná dokumentace neodpovídá aktuální skutečnosti.

betonová zeď

ZAJISTÍME PRO VÁS

Geodézie Praha

Geodézie Praha s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze

v oddílu C , vložka 380882

IČ 190 64 845

Volutová 2520/10, Praha 5, 158 00

 

kontaktní a korespondenční adresa:

A. Kabátové 255, Stehelčeves, 273 42

 

info@geodezie-praha.com 

tel:  +420 775558595

SPOJTE SE S NÁMI!

Děkujeme za odeslání!

bottom of page